Idaa pina nin Yisa

Lidaal 01: Npiinim  Npiinim 1:1 – 26:5; Azaya 52:7-53:12
Lidaal 02: Ligaril a Maam  Lug 1:3 – 2:18
Lidaal 03: Yisa a Wonbɔru a nyunful  Lug 3:1-23
Lidaal 04: Sintani kaah nan bigin Yisa man  Lug 4:1-13
Lidaal 05: Yisa a Toon  Lug 4:16-31
Lidaal 06: Ibamɔn a Jiininba  Lug 18:10-14
Lidaal 07: Ligaril a jan Chool  Lug 5:4-11
Lidaal 08: Nkum a Fiim  Lug 8:41-56
Lidaal 09: Bininfob piig nin bilee a gannim   Lug 5:27-28,6:12-16
Lidaal 10: Alibariga  Lug 6:17-23
Lidaal 11: Lijɔɔl a papaab a bɔr (Chinchinn) Lug 6:24-27
Lidaal 12: Lijɔɔl a papaab a bɔr (lan kpiɛ milee)  Lug 6:27-42
Lidaal 13: Tibir a jiɛnper nin ikpaan a fur Lug 7:36-50
Lidaal 14: Upii a Mugil  Lug 8:1-3
Lidaal 15: Jɔɔn a Binbaan  Lug 7:18-23
Lidaal 16: Nkpatam a Baŋal  Lug 8:4-15
Lidaal 17: Kipeebig a Bɔŋal  Lug 8:16-18
Lidaal 18: Kutafaag  Lug 8:22-26
Lidaal 19: Ntinaanbiim  Lug 8:27-39
Lidaal 20: Baah jin bijab 5,000 man  Lug 9:11-17
Lidaal 21: Yisa kaah ye wan ibamɔn  Lug 9:18-22
Lidaal 22: Uyudaan a Miɛm  Lug 11:1-4
Lidaal 23: Nmiɛm nin Nan wi  Lug 11:9-13,12:22-28
Lidaal 24: Nnaam a Ninfob  Lug 13:18-19
Lidaal 25: Nnaam a Kɔnl  Lug 12:10-16
Lidaal 26: Samariya a ninfo ŋan win a bɔŋal  Luke 10:25-37
Lidaal 27: Uja jɔɔn a bɔr  Lug 18:35-43
Lidaal 28: Zakiusi  Lug 19:1-10
Lidaal 29: Linyaŋil a Kɔɔm  Lug 19:28-41
Lidaal 30: Ilig a Bɔr Lug 19:45-21:4
Lidaal 31: Yisa a Pɔɔm Lug 20:1-26
Lidaal 32: Kujɔɔg a Jijoorikaar Lug 22:7-23
Lidaal 33: Papaab a diig a pinpagir Lug 22:26-38
Lidaal 34: Kutungbiig  Lug 22:40-65
Lidaal 35: Tibɔr a Jim  Lug 22:63-71
Lidaal 36: Nkpaam Lidapunpunl  Lug 23:25-45
Lidaal 37: Yisa a Kum  Lug 23:44-56
Lidaal 38: U fii nkumin na  Lug 23:56-24:50
Lidaal 39: N-yim  Rom 3:23, 5:8, 6:23
Lidaal 40: Litoonl lan polig  Matiu 28:18-20