Idaa ilile nin Yisa: Linyunyunbasanl

Lidaal  01: Linyunyunbasanl a Wɔɔm  Lug 8:41-56
Lidaal  02: Tibir a jiɛnper nin Linyunyunbasanl  Lug 7:36-50
Lidaal  03: Linyunyunbasanl nin Nsiim  Lug 12:32-34; 13:10-17
Lidaal  04: Linyunyunbasanl a toon  Lug 10:25-37
Lidaal  05: Guun nɔɔ Liyunyunbasanl  Lug 18:35-43
Lidaal  06: Linyunyunbasanl bamɔn  Lug 19:1-10
Lidaal  07: Lidapunpunl bu a Nyunyunbasanl  Lug 23:39-56