Idaa iniin nin Yisa: Ŋma ye Yisa?

Lidaal 01: Yisa le ye Uwonbɔr ki Be Ti Ban  Lug 1:3-2:18, 3:1-23, 4:1-13
Lidaal 02: Yisa nan Wɔɔn Uwonbɔr a San Yin  Lug 6:17-42, 18:10-14
Lidaal 03: Yisa le Jɔɔ Npɔɔn Biɛn  Lug 7:36-50, 8:27-56
Lidaal 04: Yisa le Ye Uwonbɔr A Bija  Lug 9:18-22,28-36; 19:28-41; 18:31-34
Lidaal 05: Yisa nan Jin Fala Sei Min le  Lug 22:40-23:11
Lidaal 06: Yisa nan Kpo sei Min le  Lug 23:26-56
Lidaal 07: Yisa nan Fii Nkumin na  Lug 23:56-24:50; Matiu 28:18-20
Lidaal 08: N-yim  Rom 3:23, 5:8, 6:23