Idaa ilile nin Yisa – Li chonn nin Yisa

Lidaal 01: Ijan ki sei Bininifob  Lug 5:4-11
Lidaal 02: Li be Yisa a Wɔɔmin na  Lug 6:17-27
Lidaal 03: Li Ye Ntanŋam  Lug 8:4-15
Lidaal 04: Li Miɛ, Li Ban na, Li Kpaara  Lug 11:9-13, 12:22-28
Lidaal 05: N li Jiɛ N Kunkɔɔntau  Lug 10:25-37
Lidaal 06: Pag Ki ta jiin Yisa paama  Lug 23:56 – 24:50
Lidaal 07: Li Chaa N Dulinya Ni  Matiu 28:18-20