Idaa Iloob nin Yisa: Ilig nin Njɔɔm

Lidaal 01: Yisa a Nɔɔm  Lug 5:4-11, 5:27-28, 6:12-16
Lidaal 02: Niwanpɔnn nan Kpaa talar  Lug 6:24-41
Lidaal 03: Lipotiɛl  Lug 11:1-13, 12:22-28; 17:6
Lidaal 04: Sufu nin Njɔɔm  Lug 12:32-34
Lidaal 05: Zakiusi  Lug 19:1-10
Lidaal 06: Ilig  a Bɔr  Lug 19:45-48; 21:1-4