Mga Araw Kasama si Hesus

01: Ang Pasimula  Genesis 1.1-26 Isaias 52.7-53.12

02: Ang Mahimalang Pagsilang  Lukas 3.1-23

03: Ang Bautismo ni Hesus  Lukas 4. 1-13

04: Tinukso ng Diyablo si Hesus  Lukas 4 .16-31

05: Ang Misyon ni Hesus  Lukas 4 .16-31

06: Tunay na Kapakumbabaan  Lukas 18. 10-14

07: Ang Mahimalang Pagkahuli  Lukas  5. 4-11

08: Pagbuhay sa Patay  Lukas 8. 41-56

09: Ang Pagpili sa Labingdalawa   Lukas 5.27-28, 6. 12-16

10: Banal na Kapalaran  Lukas 6. 17-23

13: Pinatawad at Sinaway  Lukas 7. 36-50

14: Mga Kababaihang Disipulo  Lukas 8. 1-3

15: Mga Katanungan ni Juan  Lukas 7. 18-23

16: Ang Talinghaga ng mga Lupa  Lukas 8. 4-15

17: Ang Talinghaga ng Lampara  Lukas 8. 16-18

18: Ang Bagyo  Lukas 8. 22-26

19: Inaalihan ng Demonyo  Lukas 8. 27-39

20: Magpakain ng 5000  Lukas 9. 11-17

22: Panalangin ng Panginoon  Lukas 11. 1-4

23: Panalangin at Pagkabalisa  Lukas 11. 9-13, 12.22-28

24: Mga Tao sa Kaharian ng Diyos  Lukas 13.18-19

26: Mabuting Samaritano  Lukas 10.25-37

27: Bulag na Tao  Lukas 18.35-43

28: Si Zakeo  Lukas 19. 1-10

29: Matagumpay na Pagpasok  Lukas 19.28-41

30: Salaping Usapin Lukas 19.45-21.4

31: Ang Kapangyarihan ni Hesus Lukas 20.1-26

32: Ang Huling Hapunan Lukas 22. 7-23

34: Ang Pagkakanulo  Lukas 22. 40-65

35: Ang Paglilitis  Lukas 22.63-71

36: Ipinako sa Krus  Lukas 23. 25-43

37: Ang Kamatayan ni Hesus  Lukas 23.44-56

38: Siya ay Nabuhay na Muli  Lukas 23.56-24

39: Ang Paanyaya  Roma 3.23.5.8.6.23

40: Ang Dakilang Utos  Mateo 28.18-20

01: Tugon ng Biyaya  Lukas 8:41-56

02: Kapatawaran at Biyaya  Lukas 7:36-50

03: Biyaya Laban sa Batas  Lukas 12:32-34;13:10-17                  

04: Mga Gawa ng Biyaya  Lukas 10:25-37

05: Pagtugis sa Biyaya  Lukas 18:35-43

06: Katibayan ng Biyaya  Lukas 19:1-10

07: Biyaya sa Krus   Lukas 23:39-56