Maalmaha aad la joogtid
Ciise Masiix

Maalinta 1aad: Bilowyada   Bilowgii 1:1 -26:5I Ishacyaah 52:7 – 53:12

Maalinta 10aad: Barakooyinka   Luukos 6:17-23

Maalinta 23aad: Tukashada iyo welwelka   Luukos 11:9-13, 12:22-28

Maalinta 28aad: Sakhayos   Luukos 19:1-10

Maalinta 29aad: Guul ku galid   Luukos 19:28-41

Maalinta 34aad: Daffiraad  Luukos 22:40-65

Maalinta 35aad: Maxkamadda   Luukos 22:63-71

Maalinta 36aad: Waa la qodbey   Luukos 23:25-43

Maalinta 38aad: Isagu wuu sara kacay   Luukos 23:56 – 24:50

Maalinta 39aad: Casumaad   Rooma 3:23, 5:8,6:23

Maalinta 40aad: Ammarka weyn   Matayos 28:18-19