Ditët me Jezusin

Dita 1: Zanafilla Zanafilla 1:1-26:5; Isaia 52:7-53:12

Dita 10: Lumturitë Luka 6:17-23

Dita 18: Stuhia Luka 8:22-26

Dita 23: Lutja dhe Ankthi Luka 11:9-13, 12:22-28

Dita 28: Zakeu Luka 19:1-10

Dita 34: Tradhëtia Luka 22:40-65

Dita 35: Gjykimi Luka 22:63-71

Dita 36: Kryqëzimi Luka 23:25-43

Dita 39: Ftesë Romakëve 3:23, 5:8, 6:23