01  شروع                                         پیدایښت ۱: ۱ـ ۲۶: ۵     اشعیاه ۵۲: ۷ــ ۵۳: ۱۲
02  معجزه ډوله زیږیدنه                         لوقا ۱: ۳ــ ۲:۸
03  د عیسی د تعمید د غسل اخیستل           لوقا ۳: ۱ــ ۲۳
04  شیطان عیسی وسوسه کوي                لوقا ۴: ۱ــ ۱۳
05   د عیسی رسالت                             لوقا ۴: ۱۶ــ ۳۱
06   حقیقي تواضع یا عاجزي                  لوقا ۱۸: ۱۰ــ ۱۴
07  د پوهیدلو یا درک کولو معجزه            لوقا ۵: ۴ــ ۱۱
08  د مړو راپاڅیدل یا راژوندی کیدل        لوقا ۸: ۴۱ــ ۵۶
09  د دولسو شاګردانو ټاکل                     لوقا ۵: ۲۷ـ ۲۸، ۶: ۱۲ــ ۱۶
10  همیشنۍ خوشبختي                           لوقا ۶: ۱۷ــ ۲۳3
11  (د غره په سر موعظه (اوله برخه        لوقا ۶: ۲۴ــ ۲۷
12  (د غره په سر موعظه (دوهمه برخه      لوقا ۶: ۲۷ـ ۴۲
13  بخښنه او رټنه                                لوقا ۷: ۳۶ــ ۵۰
14   ښځینه شاګردانې                            لوقا ۸: ۱ــ ۳
15  د یوحنا سوالونه                              لوقا ۸: ۱۸ـ ۲۳
16  د خاورو مثالونه                              لوقا ۸: ۴ـــ ۱ ۵
17  د څراغ مثال                                  لوقا ۸: ۱۶ــ ۱۸
18  طوفان                                          لوقا ۸: ۲۲ـ ۲۶
19  پیریانی سړې                                 لوقا ۸: ۲۷ــ ۳۹
20  خواړه ورکول                                لوقا ۹: ۱۱ــ ۱۷
21  د عیسی رښتینی اصلیت                    لوقا ۹: ۱۸ــ ۲۲
22  د څښتن دعا                                   لوقا ۱۱: ۱ــ ۴
23  دعا او اندیښنه                                لوقا ۱۱: ۹ــ ۱۳
24  د خدای د پادشاهي خلک                    لوقا ۱۳: ۱۸ــ ۱۹
25  د خدای د پادشاهۍ سره مخالفت           لوقا ۱۲: ۱۰ــ ۱۶
26  ښه سامري                                    لوقا ۱۰: ۲۵ــ ۳۷
27  ړوند سړی                                    لوقا ۱۸: ۱۸ــ ۴۳
28  زکای                                           لوقا ۱۹: ۱ــ ۱۰
29  په بریالیتوب سره بیت المقدس ته ننوتل   لوقا ۱۹ ۲۸ــ ۴۱
30  د پیسو پورې اړونده موضوعګانې         لوقا ۱۹: ۴۵ــ ۴: ۲۱
31  د عیسی قدرت یا اختیار                      لوقا ۲۰: ۱ــ ۲۶
32  آخرنی ماښام                                   لوقا ۲۲: ۷ــ ۲۳
33  په بالاخانه  کې خبرې                        لوقا ۲۲: ۲۶-ـ۳۸
34  خیانت                                           لوقا ۲۲: ۴۰ــ ۶۵
35  محاکمه                                          لوقا ۲۲: ۶۳ــ ۷۱
36  په صلیب کیدل                                 لوقا ۲۳: ۲۵ــ ۴۳
37  د عیسی مړینه                                  لوقا ۲۳: ۴۴ــ ۵۶
38  هغه د مړو نه راپاڅیدل                       لوقا ۲۳: ۵۶ــ ۲۴:۵۰
39  بلنه                                               رومیان ۳: ۲۳، ۵: ۸، ۶: ۲۳
40  لوی حکم                                        متي ۲۸: ۱۸ــ ۲۰