Есүстэй хамт өдрүүд

Өдөр 1: Эхлэл Эхлэл 1:1 – 26:5; Исаиа 52:7-53:12

Өдөр 34: Урвалт  Лук 22:40-65

Өдөр 39: Урилга Лук 3:23, 5:8, 6:23