Kwanaki da Yesu

Kwana ta Daya (1): Tun Farko   Farawa 1:1-26:5; Ishaya 52:7-53:12

Kwana ta Talatin da Tara (39): Gayyata    Romawa 3:23, 5:8, 6:23