Azǎn lɛ́ɛ xá Jezu

Vimeo
YouTube

(01) Azǎn: Bǐbɛ́mɛ BǏBƐ́MƐ 1:1 – 26:5; Ezayíi 52:7-53:12
(02) Azǎn: Jiji Nǔjiwǔ Tɔn  Luki 1:3-2:18
(03) Azǎn: Yɛhwesinlilɛ Jezu Tɔn  Luki 3:1-23
(04) Azǎn: Awŏvi Tɛ́n Jezu Kpɔ́n  Luki 4:1-13
(05) Azǎn: Devizɔ́ Jezu Tɔn  Luki 4:16-31
(06) Azǎn: Mɛɖezehwe Nǔgbónǔgbó Tɔn  Luki 18:10-14
(07) Azǎn: Hwevi wlíwlí é hɛn nudjíwǔ é  Luki 5:4-11
(08) Azǎn: Fɔ́nsinkú Cyɔ Lɛ́ɛ Tɔn  Luki 8:41-56
(09) Azǎn: Ylɔ̌ Ahwanvú Wěwe Lɛ́ɛ Tɔn   Luki 5:27-28,6:12-16
(10) Azǎn: Nyɔnan Lɛ́ɛ  Luki 6:17-23
(11) Azǎn: Nǔkplɔ́nmɛn E Jezu Na Gbɛtɔ́ Lɛ́ɛ Ɖo Só Ji Lɛ́ɛ (Akpá Nukɔntɔn ɔ́) Luki
(12) Azǎn: Nǔkplɔ́nmɛn E Jezu Na Gbɛtɔ́ Lɛ́ɛ Ɖo Só Ji Lɛ́ɛ (Akpá Wegɔ́ ɔ́)  Luki 6
(13) Azǎn: E Sɔ Whɛ Kɛ Ɖě Bo Gblé Hwɛ Dó Ɖě  Luki 7:36-50
(14) Azǎn: Ahwanvú Nyɔnu Lɛ́ɛ  Luki 8:1-3
(15) Azǎn: Xókanbyɔ Jǎan Tɔn Lɛ́ɛ  Luki 7:18-23
(16) Azǎn: Lŏ Ee Jezu Dó Dó Ayikúngban Lɛ́ɛ  Luki 8:4-15
(17) Azǎn: Lŏ E Jezu Dó Dó Lɛ̌ngbɔ́vi ɔ́ Wú E  Luki 8:16-18
(18) Azǎn: Jɔhɔn Ɖaxó Ɖé  Luki 8:22-26
(19) Azǎn: Nyan E Yɛ Nyanyan Bla E  Luki 8:27-39
(20) Azǎn: E Na Nǔdudu Gbɛtɔ́ Degba Ɖe Afatɔ́n (5.000)  Luki 9:11-17

(21) Azǎn: Mɛ E Jezu Nyi Nǔgbónǔgbó E  Luki 9:18-22
(22) Azǎn: Ɖɛxixo Aklúnɔ́ Tɔn  Luki 11:1-4
(23) Azǎn: Ɖɛxixo Kpó Linkpɔ́n Kpó Luki 11:9-13,12:22-28
(24) Azǎn: Gbɛtɔ́ Ee Jɛxa Axɔ́súduta Mawu Tɔ́n Lɛ́ɛ  Luki 13:18-19
(25) Azǎn: Ahwan E Do Axɔ́súduta We Lɛ́ɛ Sin Tɛntin E  Luki 12:10-16
(26) Azǎn: Samaliinu Xomɛnyɔ́ntɔ́ Luki 10:25-37
(27) Azǎn: Nyan Nukúntɔ́nnɔ Ɖe  Luki 18:35-43
(28) Azǎn: Zacee  Luki 19:1-10
(29) Azǎn: Jezu Byɔ́ Jeluzalɛmu Ɖi Axɔ́sú Ɖɔ́hùn Kpó Àxwá Lélé Kpó  Luki 19:28-41
(30) Azǎn: Nǔ E Kunkplá Akwɛ Lɛ́ɛ Luki 19:45-21:4
(31) Azǎn: Jezu Sín Acɛ Luki 20:1-26
(32) Azǎn: Tenudúdu Gùdògúdó Tɔn Ɔ́ Luki 22:7-23
(33) Azǎn: Xó E È Ɖɔ Ɖo Xɔyiaga Ɔ́ Mɛ E Luki 22:26-38
(34) Azǎn: E Sà Jezu  Luki 22:40-65
(35) Azǎn: E Dǎ Hwɛ Nu Jezu  Luki 22:63-71
(36) Azǎn: E Xwe Jezu Dó Aklúzu Ji  Luki 23:25-45
(37) Azǎn: Jezu Kú  Luki 23:44-56
(38) Azǎn: E Fɔ́n Sin Kú!  Luki 23:56-24:50
(39) Azǎn: Ylɔ̌  Hlɔ̌manu 3:23, 5:8, 6:23
(40) Azǎn: Devizɔ́ Ɖaxó Ɔ́  Matié 28:18-20

(01) Azǎn: Gbéyiyi Jɔ̀miɔ̀n tɔ̀n  Luki 8:41-56
(02) Azǎn: Hwɛsɔ́kɛ kpó Jɔ̀miɔ̀n kpán  Luki 7:36-50
(03) Azǎn: Jɔ̀miɔ̀n sɔ́ta Sɛ́n  Luki 12:32-34; 13:10-17
(04) Azǎn: Walɔ̀ Jɔ̀miɔ̀ tɔ̀n  Luki 10:25-37
(05) Azǎn: Kanxixo ɖo Jɔ̀miɔ̀ gúdo  Luki 18:35-43
(06) Azǎn: Xlɛ́ Jɔ̀miɔ̀ tɔ̀n  Luki 19:1-10
(07) Azǎn: Jɔmiɔn ɖo Aklúzù jí  Luki 23:39-56