هر روزه با عیسی

01  شروع                                      پیدایش ۱: ۱ تا ۲۶: ۵؛ اشعیا ۵۲: ۷ تا ۵۳: ۱۲

02  معجزۀ تولد عیسی                        لوقا ۱: ۳ تا ۲: ۱۸

03   تعمید عیسی                              لوقا ۳: ۱ – ۲۳

04  شیطان عیسی را وسوسه می‌کند       لوقا ۴: ۱ – ۱۳

05   مأموریت عیسی                         لوقا ۴: ۱۶ – ۳۱

06   فروتنی واقعی                            لوقا ۱۸: ۱۰ – ۱۴

07   صیدی معجزه‌آسا                        لوقا ۵: ۴ – ۱۱

08   زنده کردنِ مردهنا                       لوقا ۸: ۴۱ – ۵۶

09   انتخاب دوازده شاگرد                   لوقا ۵: ۲۷ – ۲۸؛ ۶: ۱۲ – ۱۶

10   خوشابحالها                               لوقا ۶: ۱۷ – ۲۳

11   موعظۀ سر کوه – قسمت اول          لوقا ۶: ۲۴ – ۲۷

12   موعظۀ سر کوه – قسمت دوم          لوقا ۶: ۲۷ – ۴۲

13   آمرزیده و مورد سرزنش               لوقا ۷: ۳۶ – ۵۰

14   شاگردانِ زن                              لوقا ۸: ۱ – ۳

15   سئوال یحیی                               لوقا ۷: ۱۸ – ۲۳

16   مثلِ برزگر                                لوقا ۸: ۴ – ۱۵

17   مثلِ چراغ                                 لوقا ۸: ۱۶ – ۱۸

18  آرام کردن توفان                          لوقا ۸: ۲۲ – ۲۶

19   روح‌های پلید                             لوقا ۸: ۲۷ – ۳۹

20   خوراک دادن به پنج هزار تن          لوقا ۹: ۱۱ – ۱۷

21   هویت حقیقیِ عیسی                      لوقا ۹: ۱۸ – ۲۲

22   دعای ربانی                               لوقا ۱۱: ۱ – ۴

23   دعا و نگرانی                             لوقا ۱۱: ۹ – ۱۳؛ ۱۲: ۲۲ – ۲۸

24   امتِ پادشاهی خدا                         لوقا ۱۳: ۱۸ – ۱۹

25   آنچه با پادشاهی خدا در تضاد است    لوقا ۱۲: ۱۰ – ۱۶

26   سامری نیکو                               لوقا ۱۰: ۲۵ – ۳۷

27   مرد نابینا                                   لوقا ۱۸: ۳۵ – ۴۳

28   زکای باجگیر                              لوقا ۱۹: ۱ – ۱۰

29   ورود پیروزمندانۀ عیسی به اورشلیم   لوقا ۱۹: ۲۸ – ۴۱

30   امور مالی                                  لوقا ۱۹: ۴۵ – ۲۱: ۴

31   اقتدار عیسی                                لوقا ۲۰: ۱ – ۲۶

32   شام آخر                                     لوقا ۲۲: ۷ – ۲۳

33   سخنان عیسی در آن بالاخانه            لوقا ۲۲: ۲۶ – ۳۸

34   انکار عیسی و خیانت به او              لوقا ۲۲: ۴۰ – ۶۵

35   محاکمۀ عیسی                              لوقا ۲۲: ۶۳ – ۷۱

36   مصلوب شدن عیسی                      لوقا ۲۳: ۲۵ – ۴۳

37   مرگ عیسی                                لوقا ۲۳: ۴۴ – ۵۶

38   او برخاسته است                           لوقا ۲۳: ۵۶ – ۲۴: ۵۰

39   دعوت                                       رومیان ۳: ۲۳؛ ۵: ۸؛ ۶: ۲۳

40   حکم اعظم                                  متی ۲۸: ۱۸ – ۲۰