روز با عیسی

روز 1: پاسخ خداوند    لوقا، فصل 8: 41 – 56
روز 2: بخشش و فیض      لوقا، فصل 7: 36 – 50
روز 3: فیض در مقابل با قانون      لوقا، فصل 12: 32 – 34، 13: 10 – 17
روز 4: عمل فیض      لوقا، فصل 10: 25 – 37
روز 5: دنبال کردن فیض      لوقا، فصل 18: 35 – 43
روز 6: گواه فیض      لوقا، فصل 19: 1 -10
روز 7: فیض در صلیب        لوقا، فصل 23 : 39 – 56

01  ابتدا                                      پیدایش، فصل: 1: 1، 26: 5 اشعیاء، فصل 52: 7، 53: 12
02  تولد معجزه آسا                        لوقا، فصل 1: 3، 2: 18
03  تعمید گرفتن عیسی                    لوقا، فصل 3: 1 – 23
04  وسوسه کردن عیسی                  لوقا، فصل 4: 1 – 13
05  ماموریت عیسی                       إلوقا، فصل 4: 16 – 31
06  فروتنی واقعی                         إلوقا، فصل 18: 10 – 14
07  معجزۀ دست یابی                     إلوقا، فصل 5: 4 – 11
08  برخیزاندن مردگان                   لوقا، فصل 8: 41 – 56
09  انتخاب دوازده شاگرد                لوقا، فصل 5: 27 و28، 6: 12 – 16
10  سعادت جاویدانی                     لوقا، فصل 6: 17 – 23
11  (موعظۀ سر کوه (بخش 1)        لوقا، فصل 6: 24 – 42
12  (موعظۀ سر کوه (بخش 2)        لوقا، فصل 6: 24 – 42
13  بخشیدن و ملامت کردن            لوقا، فصل 7: 36 – 50
14  حواریون زن                         لوقا، فصل 8: 1 – 3
15  سوالات جان                          لوقا، فصل 3: 19 – 20، 7: 18 – 23
16  مثال های خاک                       لوقا، فصل 8: 4 – 15
17  مثال چراغ                             لوقا، فصل 8: 16 – 21
18  العاصفة                                لوقا، فصل 8: 22 – 26
19  شیطانی                                 لوقا، فصل 8: 27 – 39
20  غذا دادن 5000 نفر                 لوقا، فصل 9: 11 – 17
21   هویت واقعی عیسی                  لوقا، فصل 9: 18 – 22، 28 – 36
22   دعای خداوند                          لوقا، فصل 11: 1 – 4
23   دعا و دلواپسی                        لوقا، فصل 11: 9 – 13، 12: 22 – 28، 17: 6
24  پادشاهی انسان                         لوقا، فصل 5: 30 – 32، 17: 1 – 2،13: 18 – 19
25  تضاد پادشاهی                          لوقا، فصل 12: 32 – 34، 13: 10 – 17
26   سامری خوب                          لوقا، فصل 10: 25 – 37
27   مرد نابینا                               لوقا، فصل 18: 35 – 43
28   زکچویس                               لوقا، فصل 19: 1 – 10
29   ورودی پیروزی                      لوقا، فصل 18: 31 – 34، 19: 28 – 41
30   مسایل پولی                            لوقا، فصل 19: 45 – 48، 21: 1 – 4
31   اقتدار عیسی                           لوقا، فصل 20: 1 – 26
32   شام آخر                                لوقا، فصل 22: 7 – 23
33   گفتگو در بالاخانه                    لوقا، فصل 22: 26 – 38
34   خیانت                                  لوقا، فصل 22: 40 – 65
35   محاکمه                                 لوقا، فصل 22: 63، 23: 11
36   مصلوب شدن                          لوقا، فصل 23: 26 – 38
37   مرگ عیسی                            لوقا، فصل 23: 39 – 56
38  او از مردگان برخواست!             لوقا، فصل 23: 56، 24: 50
39   دعوت                                   رومیان، فصل 3: 23، 5: 8، 6: 23
40   فرمان بزرگ                           متی، فصل 28: 18 – 20