Daa 8 nan Yiisa: ŋmee tee Yiisa?

Da   01: Yiisa tee Yennu ti sinsuuk ni  Luk 1:3-2:18, 3:1-23, 4:1-13
Daa 02: Yiisa din wann Yennu senni  Luk 6:17-42, 18:10-14
Daa 03: Yiisa mɔk yikoo kur  Luk 7:36-50, 8:27-56
Daa 04: Yiisa tee Yennu bija-e  Luk 9:18-22,28-36; 19:28-41; 18:31-34
Daa 05: Yisa dii biak n paak  Luk 22:40-23:11
Daa 06: Yiisa din kpo ki tur mini-e  Luk 23:26-56
Daa 07: Yiisa din fiir kuuni  Luk 23:56-24:50; Matiu 28:18-20
Daa 08: Baantu yiing  Romteeb 3:23, 5:8, 6:23