Daa 7 nan Yiisa – Sommin nan Yiisa

Da   01: Teent jansoorjab  Luk 5:4-11
Daa 02: Ii be nan Yiisa tumiu nba want na  Luk 6:17-27
Daa 03: I tee tin ŋang  Luk 8:4-15
Daa 04: Boi, Kpaanin, Kpamin  Luk 11:9-13, 12:22-28
Daa 05: Mii loon n lɔa  Luk 10:25-37
Daa 06: Pakin Yiisa po  Luk 23:56 – 24:50
Daa 07: Ii sa n durnya ni  Matiu 28:18-20