Tapʋlaa balɩpɛ Yesu teeŋ – Wɩa lahɔrɩmɔ

Tapʋl bumbuŋ: Ŋɩɩ Wɩa lahɔrɩmɔ sɩ chaga lɩlaa nɩaa  Luuk 8:41-56
Tapʋl lɩa: Joŋochɛnɩŋ arɩ lahɔrɩmɔ  Luuk 7:36-50
Tapʋl tori: Wɩalahɔrɩmɔ arɩ wɩɩchʋɔlɛ wombiee  Luuk 12:32-34; 13:10-17
Tapʋl nɛsɛ: Wɩalahɔrɩmɔ tɩntɩŋŋaa  Luuk 10:25-37
Taʋpl nɔŋ: Chɛ Wɩalahɔrɩmɔ  Luuk 18:35-43
Tapʋl dʋ: Wɩa lahɔrɩmɔ mɩmaarɩŋ  Luuk 19:1-10
Tapʋl pɛɩ: Wɩa lahɔrɩmɔ daagɛsɛ nyuŋ  Luuk 23:39-56