Tapʋlaa balɩpɛ Yesu teeŋ – Vɛŋ arɩ Yesu

Tapʋl bumbuŋ: Chɛ kɛsɛ nɩaa  Luuk 5:4-11
Tapʋl lɩa: Kɛŋ Yesu wʋdaagaa tɩŋ  Luuk 6:17-27
Tapʋl tori: Nagɛ tintee zɔmʋŋ  Luuk 8:4-15
Tapʋl nɛsɛ: Pɩɛsɛ, chɛ, du boro  Luuk 11:9-13, 12:22-28
Taʋpl nɔŋ: Cho ŋ dɔŋɔ tɩɩna  Luuk 10:25-37
Tapʋl dʋ: Bʋl Yesu wɩaa  Luuk 23:56 – 24:50
Tapʋl pɛɩ: Mʋ dʋnɩa sɛmɛ kala a bʋl Wɩa wɩaa  Luuk 28:18-20