Mokolo Tuku Minei elongo na Yesu

Mokolo 01: Ebandeli Yoane 3:16-17
Mokolo 02: Mbotama ya Kokamwa Luka 1:3 – 2:18
Mokolo 03: Libatisi ya Yesu Luka 3:1-23
Mokolo 04: Zabolo Ameki Yesu Luka 4:1-13
Mokolo 05: Etinda ya Yesu Luka 4:16-31
Mokolo 06: Komikitisa ya Solo Luka 18:10-14
Mokolo 07: Bikamwa ya Koloba Mbisi Luka 5:4-11
Mokolo 08: Kosekwisa Mokufi Luka 8:41-56
Mokolo 09: Koponama ya Bazomi na Mibale Luka 5:27-28, 6:12-16
Mokolo 10: Esengo ya Solo Luka 6:17-23
Mokolo 11: Malakisi Likolo ya Ngomba (Eteni 1) Luka 6:24-42
Mokolo 12: Malakisi Likolo ya Ngomba (Eteni 2) Luka 6:24-42
Mokolo 13: Bolumbisi mpe Pamela Luka 7:36-50
Mokolo 14: Bayekoli ya Basi Luka 8:1-3
Mokolo 15: Mituna ya Yoane Luka 7:19-23, 3:19-20
Mokolo 16: Lisese ya Mabele na Moloni Luke 8:4-15
Mokolo 17: Lisese ya Mwinda Luka 8:16-21
Mokolo 18: Mopepe na Mbonge Luka 8:22-25
Mokolo 19: Moto na Milimo Mabe Luka 8:27-39
Mokolo 20: Yesu Aleisi Bato Koto Mitano Luka 9:11-17
Mokolo 21: Kibomoto na Yesu ya Solo Luka 9:18-22, 28-36
Mokolo 22: Libondeli ya Nkolo Luka 11:1-4
Mokolo 23: Losambo mpe Mitungisi Luka 11:9-13, 12:22-28
Mokolo 24: Bato na Bokonzi na Njambe Luka 13:18-19, 17:1-2, 5:30-32
Mokolo 25: Kozanga Koyokana na Bokonzi ya Njambe Luka 12:32-34, 13:10-17
Mokolo 26: Musamalia Malamu Luka 10:25-37
Mokolo 27: Mokufi Miso Luka 18:35-43
Mokolo 28: Zakayo Luka 19:1-10
Mokolo 29: Kokota na Elonga Luka 19:28-41, 18:31-34
Mokolo 30: Makambo na Mbongo Luka 19:45-48, 21:1-4
Mokolo 31: Bokonzi ya Yesu Luka 20:1-26
Mokolo 32: Elambo ya Suka Luka 22:7-23
Mokolo 33: Lisolo na Ndako ya Likolo Luka 22:26-38
Mokolo 34: Kotekisama Luka 22:40-65
Mokolo 35: Kosambisama Luka 22:63 – 23:11
Mokolo 36: Abakami na Ekulusu Luka 23:26-38
Mokolo 37: Liwa ya Yesu Luka 23:39-56
Mokolo 38: Yesu Asekwi Luka 23:56 – 24:50
Mokolo 39: Mbela Baloma 3:23, 5:8, 6:23
Mokolo 40: Etinda Monene Matai 28:18-20