Dabisa ayɔpɔi nɛ Yesu: Yɛlsʋm

Dabisir yinne Daar: Yɛlsʋm siakir  Luk 8:41-56
Daba ayi’ Daar: Akɛɛ bas nɛ yɛlsʋm  Luk 7:36-50
Daba atan’ Daar: Yɛlsʋm la nɛ wada la  Luk 12:32-34; 13:10-17
Daba anaasi Daar: Yɛlsʋm tʋʋma  Luk 10:25-37
Daba anu Daar: Kat yɛlsʋm bugur  Luk 18:35-43
Daba ayuobʋ Daar: Yɛlsʋm bigisʋg  Luk 19:1-10
Daba ayɔpɔi Daar: Dapuudir la zug yɛlsʋm  Luk 23:39-56