N ne Yeesu soga tɔperaanumɛl :

Suuga ne Kondɔɔh wa

Tɔpelogle: Yeesu Nɛɛ Teŋa Wa  Luk 5:4-11, 5:27-28, 6:12-16
Tɔpenɛɛte: Wefala ane A Wa aa hiah kohona  Luk 6:24-41
Tɔpetooro: Sibegra wa  Luk 11:1-13, 12:22-28; 17:6
Tɔpenaarɛ: Bambile bini ne kondɔɔh wa  Luk 12:32-34
Tɔpenue: Sakeo wa  Luk 19:1-10
Tɔpenumɛl: Suuga wa  Luk 19:45-48; Luke 21:1-4